Kraków, dnia 15 czerwca 2022 roku

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin z Amyloidozą TTR z siedzibą

w Dąbrowie Szlacheckiej

 

 

Uprzejmie informujemy, ze zgodnie z § 28 i § 27 ust.2 Statutu Stowarzyszenia zwołujemy Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 18:00.

 

Posiedzenie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu programu MSTeams- zgodnie z art.10 ust.1b, 1c i 1 e ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

Link do udziału w spotkaniu https://teams.live.com/meet/943715873736

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia:
 3. Sprawozdania finansowego za rok 2021,
 4. Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i Zarządu w roku 2021,
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawach przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i Zarządu, wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi oraz o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021.
 6. Dyskusja i głosowanie nad zmianą Statutu oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Zbigniew Pawłowski (Prezes)

Kamila Pociecha-Biernot (Sekretarz)

Minimalne wymagania sprzętowe i parametry techniczne, którymi powinien dysponować uczestnik Walnego Zebrania Członków w formie posiedzenia on-line.

Telefony i tablety z systemem Android: aplikacja Teams działa na urządzeniach z systemu Android w jednej z jego ostatnich czterech wersji.

Telefonu iPhone, tablety iPad i odtwarzacze iPod-Teams z urządzeniami działa za pomocą dwóch ostatnich głównych wersji systemu iOS.

Windows, Mac i Web-informacje dostępne na stronie www.support.microsoft.com

 

Dołączenie do spotkania:

Należy kliknąć w link otrzymany do spotkania, wpisać imię i nazwisko, wybrać ustawienia audio i wideo i wybrać opcję dołącz teraz.

 

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym: amyloidoza.stow@gmail.com

lub telefonicznie:

Zbigniew Pawłowski- 604-141-716

Kamila Pociecha-Biernot- 607-240-120

 

 

Udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w następujący sposób:

 1. Transmisja obrad w czasie rzeczywistym,
 2. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym,
 3. Wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia.

 

W przypadku członków Stowarzyszenia, którzy nie podali adresów poczty elektronicznej link do udziału w spotkaniu zostanie przesłany dodatkowo w formie wiadomości na podany w deklaracji numer telefonu komórkowego.