ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIA RODZIN Z AMYLOIDOZĄ TTR w dalszej części statutu zwane „STOWARZYSZENIEM”. Stowarzyszenie działa na mocy ustaw: z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zmianami).

§ 2
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą osoby chorujące na chorobę amyloidoza TTR oraz członków rodzin, osoby obarczone genetycznie potencjalną możliwością zachorowania, oraz inne osoby zainteresowane pomocą w leczeniu chorych i zwalczaniu skutków choroby. Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. w sferze ochrony i promocji zdrowia (art. 4.1. pkt 6 ustawy)

§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami RP z poszanowaniem prawa tam obowiązującego.

§ 4
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 5
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Dąbrowa Szlachecka.

§ 6
Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

§ 7
Stowarzyszenie posiada prawo używania pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Walne Zebranie. Pieczęć zawiera pełną nazwę Stowarzyszenia, adres, numer NIP i KRS.

 

ROZDZIAŁ II CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:

a) Prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz powszechnego i stałego leczenia i rehabilitacji chorych z amyloidozą TTR i innych chorób rodzących zbliżone skutki biologiczne, psychiczne i społeczne.

b) Propagowanie tematyki dotyczącej amyloidozy TTR oraz innych chorób rodzących zbliżone skutki biologiczne, psychologiczne i społeczne w medycznych badaniach naukowych.

c) Wszelka działalność na rzecz wszystkich chorych i ich rodzin, w tym co do skutków choroby, mająca na celu ich wspieranie w zapobieganiu negatywnym skutkom choroby.

d) Działalność w zakresie kultury, edukacji, oświaty i wychowania.

e) Wspieranie inicjatyw społecznych.

f) Podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia i pomoc społeczną.

g) Umożliwienie chorym dostępu do nowoczesnych terapii lekowych amyloidozy TTR.

§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez organizowanie i prowadzenie pomocy, opieki, współpracy, działalności informacyjnej, edukacyjnej, doradczej, szkoleniowej i wydawniczej lub popularyzatorskiej w poniższym zakresie:

a) Współpraca i współdziałanie z instytucjami władzy państwowej i samorządowej,

b) Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami medycznymi krajowymi i zagranicznymi,

c) Wspieranie badań naukowych dotyczących amyloidozy.

d) Organizowanie konsultacji dla członków w zakresie leczenia chorych,

e) Informowanie w środkach masowego przekazu o działalności Stowarzyszenia i problemach związanych z chorobą amyloidozą TTR,

f) Organizacja konferencji, seminariów i sympozjów,

g)Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej.

§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym; przychód z działalności w całości przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.

§ 11
Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków uczestniczących w Walnym Zebraniu.

 

ROZDZIAŁ III CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 

§ 12
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Zwyczajnych,
b) Honorowych,
c) Wspierających.

§ 14
1. Członkami Zwyczajnymi mogą być osoby chore na amyloidozę TTR, osoby, u których został zdiagnozowany gen amyloidozy TTR oraz ich rodziny po złożeniu deklaracji członkostwa i przyjęciu jej przez Zarząd w drodze uchwały.

2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia nie mogą być osoby zatrudnione przez Stowarzyszenie w ramach umowy o pracę lub w innej formie prawnej, za wyjątkiem osób z chorobą amyloidoza TTR.

§ 15
1. Członkami Wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, które uznając cele Stowarzyszenia i będąc zainteresowane rozwojem jego działalności złożą Zarządowi deklarację członkostwa Stowarzyszenia.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.

3. Członkowie Wspierający posiadają pełne prawo uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 16
Członkami Honorowymi mogą zostać osoby fizyczne wyrażające gotowość pomocy i współpracy w pracach Stowarzyszenia. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 17
Członek Zwyczajny ma prawo do:

a) biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. Organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

c) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

d) korzystania ze świadczeń i pomocy wynikających z działalności Stowarzyszenia w trybie przewidzianym regulaminami i w zakresie nie przekraczającym możliwości finansowych Stowarzyszenia.

§ 18
Członek Wspierający ma prawo do uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia a także uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 19
Członek Honorowy ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 20
Członek Zwyczajny obowiązany jest do:

a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek, których wysokość ustalona zostanie w drodze uchwały Zarządu,

d) dbania o należyty wizerunek Stowarzyszenia.

§ 21
1. Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członkowie Wspierający i Honorowi obowiązani są przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 22
1.Członkostwo ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

b) nawiązania stosunku pracy lub zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy o innym charakterze skutkującej świadczeniem pracy,

d) wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd z powodu:
i. nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
ii. niegodnego, sprzecznego z normami etycznymi zachowania,
iii. działania na szkodę Stowarzyszenia pomimo wezwań do zaniechania takowych działań.

e) śmierci członka Stowarzyszenia.

2. Sprawy członkowskie nie uregulowane w Statucie rozstrzygane są przez Walne Zebranie.

§ 23
1. Wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały o wykluczeniu podjętej przez Zarząd.

2. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo do odwołania się od uchwały o wykluczeniu do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w formie pisemnej listownie lub mailowo o jego wykluczeniu.

3. Odwołanie od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu członka rozpatruje Walne Zebranie Stowarzyszenia na najbliższym posiedzeniu. Rozstrzygnięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w tej sprawie jest ostateczne.

4. Od chwili otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu do chwili rozpatrzenia odwołania wszystkie uprawnienia i obowiązki członka są zawieszone.

 

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 24
Władzami Stowarzyszenia są;
a)Walne Zebranie Członków,

b)Zarząd,

c)Komisja Rewizyjna.

§ 25
Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. Uchwały mogą być podejmowanie w drodze głosowania korespondencyjnego oraz drodze w drodze głosowania zdalnego za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji na odległość.

§ 26
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Do kompetencji Walnego zebrania należą w szczególności:

a) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

b) zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c) uchwalanie statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian;

d) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia;

e) udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium;

f) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

g) podejmowanie uchwał w zakresie zaciągania pożyczek przez Stowarzyszenie.

§ 27
1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przynajmniej raz w roku najpóźniej do dnia 30 czerwca.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych.

4. W przypadku żądania zwołania Walnego Zebrania przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 członków zwyczajnych są oni zobowiązani wraz z żądaniem wskazać porządek obrad, a Zarząd ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania żądania wraz z porządkiem obrad. Zarząd ma prawo poszerzyć porządek obrad zgłoszony przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 członków zwyczajnych.

§ 28
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania. Powiadomienie o Walnym Zebraniu członków zwyczajnych, wspierających i honorowych następuje w formie ogłoszenia na stronie internetowej oraz zwykłym listem lub pocztą elektroniczną, jeśli członek uprzednio wyraził na to zgodę i podał do wiadomości Zarządu Stowarzyszenia adres poczty elektronicznej.

§ 29
1. Walne Zebranie władne jest podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestniczących członków zwykłą większością głosów w zakresie spraw objętych porządkiem obrad.

2. Zmiana Statutu Stowarzyszenia, wybór i odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków, wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia, wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej poszczególnych członków, a także rozwiązanie Stowarzyszenia, mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków, tylko jeśli sprawy te zostały ujęte w proponowanym porządku obrad dołączonym do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

§ 30
1. Zarząd składa się z:
a) Prezesa

b) Wiceprezesa

c) Sekretarza.

2.Zarząd powołany jest do kierowania działalnością Stowarzyszenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych jest uprawnionych dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie.

4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do prowadzenia spraw, działań lub projektów Stowarzyszenia.

5.Posiedzena Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. O miejscu, terminie i porządku posiedzenia Zarządu, Prezes powiadamia członków Zarządu co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania. Powiadomienie o posiedzeniu następuje zwykłym listem lub pocztą elektroniczną.

§ 31
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie na okres wspólnej kadencji 4 lat.

2. Zarząd konstytuuje się bezpośrednio po wyborze i protokół z podziału funkcji, przyznanych uprawnień oraz zakresu odpowiedzialności dla każdej z tych osób, dołącza do protokołu z posiedzenia Walnego Zebrania Członków nie później niż w terminie do 7 dni od daty wyboru.

3. Członkowie Zarządu mogą być ponownie wybierani.

4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i otrzymują wyłącznie zwrot rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z pełnieniem funkcji statutowych.

5. Członek Zarządu może ustąpić lub być odwołany w okresie swojej kadencji.

6. Gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w trakcie kadencji – pozostali członkowie Zarządu mają prawo powołać nowych członków Zarządu. Uzupełnianie składu organu w sposób zapisany powyżej nie może dotyczyć więcej niż 1/2 składu organu. Członek Zarządu powoływany jako uzupełnienie składu organu jest wybierany na okres do końca danej kadencji.

§ 32
Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebrania,

c) opracowywanie, uchwalanie oraz zmiany, planów działania, planów finansowych w tym budżetu,

d) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek i opłat,

e) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia, zawieranie umów,

f) nadzór nad realizowanymi projektami,

g) przyjmowanie i skreślanie członków,

h) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

i) prawo powoływania komisji problemowych,

j) zdobywanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia,

k) zwoływanie Walnego Zebrania,

l) uchwalania oraz zmiany regulaminu działania zarządu

m) uchwalania oraz zmiany innych niezbędnych regulaminów wewnętrznych koniecznych do prawidłowej działalności Stowarzyszenia.

§ 33
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres wspólnej kadencji 4 lat.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwoływani i powoływani przez Walne Zebranie w trakcie trwania kadencji.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani ponownie.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani otrzymują wyłącznie zwrot poniesionych wydatków związanych z pełnieniem funkcji statutowych na podstawie złożonych wniosków wraz z załączonymi dowodami ich poniesienia.

9. Gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie kadencji – pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo powołać nowych członków Komisji Rewizyjnej. Uzupełnianie składu organu w sposób zapisany powyżej nie może dotyczyć więcej niż 1/2 składu organu. Członek Komisji Rewizyjnej powoływany jako uzupełnienie składu, wybierany jest na okres do końca danej kadencji.

§ 331
Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku rewizji kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności Zarządu,

b) Dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Zarządu, w tym zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,

c) Sporządzanie protokołów z rewizji,

d) Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu,

e) Zwoływanie Walnego Zebrania o ile Zarząd nie zwoła go zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie,

f) Uchwalania i zmiany regulaminu działania Komisji Rewizyjnej.

§ 34
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy do rok

 

ROZDZIAŁ V RADA PROGRAMOWA

 

§ 35
1. Członkami Rady Programowej mogą być przedstawiciele środowiska lekarskiego, branży farmaceutycznej oraz środowisk organizacji pożytku publicznego, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem, autorytetem wspierają działania Stowarzyszenia.

2. Funkcje członków Rady Programowej są honorowe i bezpłatne.

3. Rada Programowa jest zespołem opiniodawczym, wspierającym i inicjatywnym Stowarzyszeń

 

ROZDZIAŁ VI MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 36
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) składki członkowskie,

b) wpływy z zapisów i darowizn (od firm, organizacji, spółek akcyjnych, osób prawnych i in.),

c) wpływy z dotacji celowych,

d) nawiązki sądowe,

e) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,

f) organizacja zbiórek publicznych,

g) dochody z tytułu wpłat 1% podatku od podatników.

3. Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami.

§ 37
Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na;

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji,

b) przekazywanie majątku organizacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystanie majątku organizacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego,

d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 38
Stowarzyszenie ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

§ 39
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

§ 40
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 41
1. Stowarzyszenie ulega likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej przez co najmniej 2/3 członków, bez względu na liczbę obecnych członków.

2. Likwidacji dokonuje ostatni Zarząd lub likwidatorzy powołani przez Walne Zebranie.

§ 42
Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania dnia 27 lutego 2021 roku.