Informacja o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Rodzin z Amyloidozą TTR.

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin z Amyloidozą TTR z siedzibą
w Dąbrowie Szlacheckiej


Uprzejmie informujemy, ze zgodnie z § 28 i § 27 ust.2 Statutu Stowarzyszenia zwołujemy Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 18:00.

Posiedzenie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu programu MSTeams- zgodnie z art.10 ust.1b, 1c i 1 e ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Link do udziału w spotkaniu https://teams.live.com/meet/943715873736


Proponowany porządek obrad:
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia:
Sprawozdania finansowego za rok 2021,
Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i Zarządu w roku 2021,
Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawach przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i Zarządu, wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi oraz o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021.
Dyskusja i głosowanie nad zmianą Statutu oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia
Zbigniew Pawłowski (Prezes)
Kamila Pociecha-Biernot (Sekretarz)
Minimalne wymagania sprzętowe i parametry techniczne, którymi powinien dysponować uczestnik Walnego Zebrania Członków w formie posiedzenia on-line.
Telefony i tablety z systemem Android: aplikacja Teams działa na urządzeniach z systemu Android w jednej z jego ostatnich czterech wersji.
Telefonu iPhone, tablety iPad i odtwarzacze iPod-Teams z urządzeniami działa za pomocą dwóch ostatnich głównych wersji systemu iOS.
Windows, Mac i Web-informacje dostępne na stronie www.support.microsoft.com

Dołączenie do spotkania:
Należy kliknąć w link otrzymany do spotkania, wpisać imię i nazwisko, wybrać ustawienia audio i wideo i wybrać opcję dołącz teraz.

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym: amyloidoza.stow@gmail.com
lub telefonicznie:
Zbigniew Pawłowski- 604-141-716
Kamila Pociecha-Biernot- 607-240-120


Udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w następujący sposób:
Transmisja obrad w czasie rzeczywistym,
Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym,
Wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia.

W przypadku członków Stowarzyszenia, którzy nie podali adresów poczty elektronicznej link do udziału w spotkaniu zostanie przesłany dodatkowo w formie wiadomości na podany w deklaracji numer telefonu komórkowego.

Scroll to Top