PROGRAM KONFERENCJI WIZJONERZY ZDROWIA 2023

Termin: 27 listopada 2023

Miejsce: Novotel Warszawa Centrum, Marszałkowska 94/98, Sala Róża, parter

PANEL 4  13.15-14.15   

Wprost o rewolucji w chorobach rzadkich. Diagnostyka, nowoczesne terapie.

 • Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia
 • Prof. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
 • Prof. Jolanta Sykut Cegielska, krajowa konsultant w dziedzinie pediatrii metabolicznej
 • Kamila Anna Dratkowicz, prezes Fundacji HypoGenek7 
 • Prof. Przemysław Mitkowski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik Pracowni Elektroterapii, I Klinika Kardiologii 
 • Dorota Korycińska, prezes Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska
 • Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich 
 • Zbigniew Pawłowski, pacjent, Stowarzyszenie Rodzin z Amyloidozą TTR

Choroby rzadkie w ostatnich latach wychodzą z cienia. Czy Plan dla Chorób Rzadkich poprawił sytuację pacjentów z chorobami rzadkimi? Wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób rzadkich. Opieka kompleksowa nad pacjentem z chorobą rzadką.

 • Dlaczego jest nam potrzebna ustawa o testach genetycznych? Rola nowoczesnej diagnostyki w diagnozowaniu chorób rzadkich
 • Rzadkie choroby uwarunkowane genetycznie: jak poprawić wykrywalność, diagnostykę i leczenie
 • Enzymatyczne terapie zastępcze jako leczenie przyczynowe
 • Terapie genowe w chorobach rzadkich: czy to przyszłość leczenia?
 • Postęp i aktualne wyzwania w rzadkich chorobach o podłożu kardiologicznym?
 • Amyloidoza TTR – dlaczego pacjenci potrzebują terapii przyczynowej /Dostęp do skutecznych terapii przyczynowych – skuteczność, opłacalność, bezpieczeństwo

Zagadnienia do eksperta – Prof. Przemysław Mitkowski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik Pracowni Elektroterapii, I Klinika Kardiologii 

 • Z czego wynika specyfika kardiomiopatii będącej skutkiem choroby rzadkiej jaką jest amyloidozy transtyretynowej? Na jakie opcje terapeutyczne mogą obecnie liczyć chorzy w Polsce
  na kardiomiopatię w przebiegu amyloidozy transtyretynowej? 
 • Eksperci i pacjenci, od lat apelują o dostęp do leczenia przyczynowego, które jest optymalnym leczeniem dla pacjentów z amyloidozą transteretynową. W Polsce jednak wciąż nie powstał program lekowy gwarantujący chorym dostęp do optymalnego leczenia. Jakie mamy tego skutki? Jak to się ma do najnowszych europejskich i polskich wytycznych medycznych?

Zagadnienia do przedstawiciela pacjentów – Zbigniew Pawłowski, pacjent, Stowarzyszenie Rodzin z Amyloidozą TTR

W przeprowadzonym w tym roku audycie przedstawiciele pacjentów z amyloidozą transyterynową po raz kolejny zwrócili uwagę na pilną, nadal niezaspokojoną potrzebę dostępu do leczenia przyczynowego, tak aby mieli być szansę leczeni z międzynarodowymi wytycznymi i tak jak inni chorzy z 22 krajów europejskich. Jak wygląda aktualnie sytuacja tych pacjentów w Polsce? Dlaczego dla pacjentów z amyloidozą transteretynową, w sposób szczególny czas ma znaczenie?


PROGRAM KONFERENCJI WIZJONERZY ZDROWIA 2023

Termin: 27 listopada 2023, godz. 16.00-17.00

Miejsce: Novotel Warszawa Centrum, Marszałkowska 94/98, Sala Róża, parter

Organizator spotkania: Wprost

Moderator: red. Katarzyna Pinkosz

DEBATA REDAKCYJNA DOT. AMYLOIDOZY TRANSTYRETYNOWEJ (ATTR): AMYLOIDOZA TRANSTYRETNOWANA Z JAKIMI WYZWANIAMI MIERZĄ SIĘ PACJENCI I LEKARZE?

Zamknięta, redakcyjna narada klinicystów w dziedzinie kardiologii, przedstawicieli pacjentów oraz ekspertów ds. systemu ochrony na temat wyzwań i potrzeb w obszarze amyloidozy TTR, aktualnych wytycznych polskich i europejskich dot. postępowania terapeutycznego. 

Uczestnicy narady:

 • Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Pracowni Elektroterapii, I Klinika Kardiologii   
 • Dr n. med. Katarzyna Holcman, Klinika Chorób Serca i Naczyń Zakład Medycyny Nuklearnej Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, kierownik Kliniki, Pełnomocnik Dyrektora
  ds. Chorób Rzadkich w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, (uczestnictwo: on line)
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski, kierownik Oddziału Kardiomiopatii
  w Narodowym Instytucie Kardiologii. 
 • Jakub Adamski – Dyrektor Departamentu Współpracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta 
 • Dr Jakub Gierczyński ekspert ds. systemu zdrowia
 • Igor Grzesiak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
 • Zbigniew Pawłowski, pacjent, Stowarzyszenie Rodzin z Amyloidozą TTR

Cele spotkania:

 • Zebranie opinii klinicystów na temat aktualnej sytuacji pacjentów
  z amyloidozą TTR i wyzwań związanych z ich leczeniem.  
 • Porównanie doświadczeń, Polska vs inne kraje UE, standardy postępowania, rekomendacje klinicystów dla decydentów ds. ochrony zdrowia. 
 • Wyróżnienie potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz klinicystów w zakresie leczenia amyloidozy TTR, wnioski z dotychczasowych doświadczeń.
 • Podkreślenie argumentów klinicznych wskazujących – dlaczego polscy pacjenci potrzebują programu lekowego i leczenie przyczynowego. 

SCENARIUSZ SPOTKANIA

KATARZYNA PINKOSZ: WPROWADZENIE DO SPOTKANIA, PRZEDSTAWIENIE UCZESTNIKÓW I CELU SPOTKANIA.

Wprowadzenie:

 • Z uwagi na wieloletni brak dostępności do leczenia przyczynowego dla pacjentów z amyloidozą TTR, klinicyści w Polsce niestety nie mają możliwości leczyć tej grupy chorych w sposób w sposób optymalny. 
 • Amyloidoza TTR jest jedną z lepiej obecnie poznanych postaci choroby. Dziś mamy możliwości lepszej i szybszej diagnostyki tej choroby oraz zatrzymania jej rozwoju, dzięki już rozpoznanym lekom.
 • Wczesne rozpoznanie amyloidozy TTR i rozpoczęcie optymalnej terapii jest kluczowe. Średni czas przeżycia pacjentów od rozpoznania choroby to 2 – 6 lat, a mediana przeżycia od rozpoznania, bez leczenia przyczynowego wynosi 2,5- 3,5 roku.  Brak leczenia przyczynowego skraca przeżycie i znacząco generuje koszty wynikające
  z konieczności licznych hospitalizacji. Leczenie przyczynowe jest jedyną możliwą zbadaną, skuteczną i bezpieczną opcją terapeutyczną tych pacjentów. Standardem leczenia jest podawanie leków stabilizujących transtyretynę.
 • W tym roku opublikowano zarówno europejskie jak i polskie wytyczne, z których wynika że jedyną, skuteczną metodą leczenia niewydolności serca w przebiegu amyloidozy transtyretynowej są leki stabilizujące transtyretynę
 • Celem spotkania jest opracowanie stanowiska ekspercko-pacjentckiego odnośnie aktualnej, dramatycznej sytuacji chorych na ATTR

CZĘŚĆ PIERWSZA: Wprowadzenie do tematu amyloidozy TTR: Gdzie dziś jesteśmy, jakie mamy doświadczenia w leczeniu pacjentów z amyloidozą TTR, na co jeszcze czekamy w zakresie diagnostyki, opieki i leczenia? 

 • Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Pracowni Elektroterapii, I Klinika Kardiologii 
 • Dr n. med. Katarzyna Holcman, Klinika Chorób Serca i Naczyń Zakład Medycyny Nuklearnej Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • Prof. Jacek Grzybowski, Kierownik Oddziału Kardiomiopatii, Narodowy Instytut Kardiologii, Polska 
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, kierownik Kliniki, Pełnomocnik Dyrektora ds. Chorób Rzadkich w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, (uczestnictwo on line)

Najważniejsze obszary do omówienia: 

 • dotychczasowe doświadczenia klinicystów w leczeniu tej grupy pacjentów; 
 • kluczowe wyzwania i oczekiwania klinicystów;  
 • pacjent z ATTR okiem klinicysty – wybrane case studies pokazujące ścieżkę pacjenta/ diagnostyki/leczenia dziś//omówienie przypadków case studies; 
 • najnowsze standardy postępowania, zgodne z międzynarodowymi wytycznymi.

Pytania do ekspertów:

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski:

 • Z czego wynika specyfika kardiomiopatii będącej skutkiem amyloidozy transtyretynowej? Jak ta różnica przekłada się na metodę leczenia – czy jest to znamienna różnica?
 • Eksperci i pacjenci, od lat apelują o dostęp do optymalnego leczenia dla pacjentów
  z amyloidozą transteretynową. W Polsce jednak wciąż nie powstał program lekowy gwarantujący chorym dostęp do optymalnego leczenia.  Z czego to może wynikać? Jakie mamy tego skutki?

Dr n. med. Katarzyna Holcman:

 • Codzienne życie pacjenta z amyloidozą: co oznacza diagnoza ATTR dla pacjenta i jak przekłada się na realizację planów życiowych?
 • Jaki jest przebieg – dynamika choroby? (ciekawe case study/doświadczenia z codziennego kontaktu z pacjentami)
 • Dlaczego czas ma znaczenie w przypadku pacjentów z amyloidozą?

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec:

 • Ile rocznie diagnozuje się przypadków ATTR w Polsce i na Świecie? 
 • Jaka jest świadomość choroby wśród lekarzy w Polsce i jakie to ma znaczenie dla chorych – rokowań choroby i jej przebiegu? 
 • Jakie znaczenie ma organizacja leczenia w przypadku tej choroby – jak powinna przebiegać? Czy zasadne byłoby stworzenie ośrodków referencyjnych w Polsce?

Prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski:

 • Z perspektywy klinicysty, jakie są najpilniejsze potrzeby w kontekście leczenia pacjentów z amyloidozą transtyretynową? Co pomogłoby zredukować liczbę przedwczesnych zgonów oraz poprawić ich jakość życia poprzez stabilizację choroby oraz zmniejszyć liczbę nagłych hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca?
 • Jaka jest, a jak powinna przebiegać optymalna ścieżka pacjentów na ATTR?

CZĘŚĆ DRUGA: ocena sytuacji pacjentów, określenie wyzwań i możliwości leczenia
z perspektywy systemowej (optymalne modele finansowania, argumenty).

 • Jakub Adamski – Dyrektor Departamentu Współpracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta 
 • Dr Jakub Gierczyński ekspert ds. systemu zdrowia
 • Igor Grzesiak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
 • Zbigniew Pawłowski, pacjent, Stowarzyszenie Rodzin z Amyloidozą TTR

Najważniejsze obszary do omówienia: 

 • najnowsze wytyczne i standardy postepowania w ATTR – nowa perspektywa /nowe standardy
 • model leczenia PL vs. UE, ocena sytuacji pacjentów w PL
 • program lekowy – dlaczego jest potrzebny
 • ocena sytuacji pacjentów

Pytania do prelegentów:

Zbigniew Pawłowski, pacjent, Stowarzyszenie Rodzin z Amyloidozą TTR:

 • Panie Zbigniewie, choruje Pan na chorobę na ATTR, jak choroba wpływa – wpłynęła  na Pana życia? 
 • Z perspektywy pacjentów chorujących na amyloidozę transtyretynową, jakie
  są aktualnie najpilniejsze i niezaspokojone potrzeby?

Igor Grzesiak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej:

 • Dwa lata temu Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej opracował
  z ekspertami i pacjentami raport „Amyloidoza w Polsce” – jest to pierwszy raport
  o tej chorobie rzadkiej, akie były najważniejsze wnioski z tego raportu i czy w ciągu 2 ostatnich lat coś się zmieniło w tym obszarze? 
 • Jak Pan ocenia aktualną sytuacje pacjentów?

Dr Jakub Gierczyński, ekspert ds. ochrony zdrowia:

 • Z perspektywy analityka systemu ochrony zdrowia – proszę nam przybliżyć,
  jak długi jest średni czas oczekiwania na włączenie do leczenia innowacyjnego leczenie w Polsce? 
 • Jak powinien być zarządzony problem ATTR z perspektywy decydentów, tak aby było to optymalne? Wiemy, że leczenie jest zarejestrowane już od prawie 5 lat,
  ale formalnie pacjenci w Polsce nadal na nie czekają.  
 • Czy w przypadku chorób rzadkich nie powinien funkcjonować lekko zmodyfikowany proces refundacyjny? Biorąc pod uwagę, że staje się dostępny lek, który jest jedynym lekiem działającym na przyczynę choroby
  o udowodnionej skuteczności, który przyczynia się do hamowania progresji choroby, czy proces decyzyjny po stronie decydentów nie powinien był przyspieszony, aby dać takiej grupie pacjentów nadzieję i wydłużyć ich życie? 
 • Co powinni wiedzieć o tej chorobie decydenci ds. ochrony zdrowia?

Jakub Adamski – Dyrektor Departamentu Współpracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta: 

 • Jak z punktu widzenia biura RPP ocenia Pan sytuację pacjentów chorych
  na amyloidozę ATTR? 
 • Czy według Pana w przypadku chorób rzadkich nie powinien być dostępny mechanizm/rozwiązania pozwalające przyspieszyć taki proces dostępu do leków ratujących życie?
 • Na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć chorzy z chorobami ultrarzadkimi takimi jak amyloidoza ATTR w świetle praw pacjentów?

CZĘŚĆ TRZECIA: podsumowanie, wnioski i wypracowanie wspólnego stanowiska „wspólny głos- wspólna sprawa” – główne punkty i postulaty. Finalny zapis z debaty wraz z wnioskami
o stanowiskiem zostanie spisany przez redakcję.  

 Każdy uczestnik spotkania, ma kilka minut na podsumowanie kluczowych wniosków:

 • Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski,
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
 • Dr n. med. Katarzyna Holcman
 • Jakub Adamski, 
 • Igor Grzesiak,
 • Zbigniew Pawłowski
 • Dr Jakub Gierczyński. 
Scroll to Top